Driftstjenester

IST har i løpet av de siste 15 årene bygd opp en betydelig SaaS-drift av virksomhetskritiske systemer for sine kunder i Norden. Vi tilbyr drift av applikasjoner som IST enten eier og utvikler, forhandler eller forvalter på vegne av våre kunder. Vårt fokus er utelukkende på systemer som er strategiske for vår satsning i oppvekstsektoren.


Vi kan derfor tilby trygg og sikker drift med god driftsøkonomi og faste, forutsigbare kostnader. Vår fremste styrke på driftssiden er det daglige og tette samarbeidet mellom våre medarbeidere som arbeider med teknisk drift, applikasjonssupport og programvareutvikling. Denne miksen sørger for høy oppetid og god ytelse på ISTs SaaS-tjenester.

19 fylker, 230 kommuner, 350 000 brukere og 470 kunder er hver dag avhengige av at vår SaaS–drift er tilgjengelig. 

Informasjonssikkerhet

Stadig flere datainnbrudd og andre hendelser utfordrer sikkerheten på Internett. Informasjonssikkerhet er å sikre personopplysninger med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det kontinuerlige og systematiske sikkerhetsarbeidet er en del av vår virksomhets internkontroll for å oppfylle de lovmessige krav som stilles i Personopplysningsloven og forskrifter. ISTs internkontrollsystem for informasjonssikkerhet er basert på anbefalinger og maler utarbeidet av Datatilsynet.

Overvåking og varslingsrutiner

Varsling til driftspersonell ved feil/overskridelser av satte terskelverdier skjer pr mail fra våre overvåkingsprogrammer. Kritiske eller potensielt kritiske feil varsles pr SMS. IST har en vakt- og beredskapsordning som sørger for at hendelser utenfor arbeidstid og i helger følges raskt opp.

Tekniske konsulenttjenester

IST kan bistå med å sette opp nye servere, installere og flytter databaser (Sybase, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server), foretar nettverksanalyser og gir vurderinger rundt ytelsesproblematikk.
Ta kontakt med salg eller rings oss på 22 52 50 00. 

Korte fakta om driftsmiljøet

  • IST leier plass i en topp moderne datahall med høy teknisk standard for å sikre best mulig kvalitet og miljø for serverparken. IST sitt «datarom» er et eget avlåst nettingbur i stål, der det er kun er adgang for IST og utvalgte ansatte hos datahalleier. 
  • IST har en katastrofeplan dersom en større ulykke skulle inntreffe i datahallen der produksjonen foregår. Alternativ drift vil da skje fra et annet bygg lokalisert i betryggende avstand fra produksjonsmiljøet. Her er det etablert en infrastruktur med IP-adresser og fiber fra annen leverandør. 
  • Backup går en gang i døgnet til alternativ driftslokasjon. 
  • Overvåking av SaaS-driften skjer fra alternativ driftslokasjon. Dette sikrer at varslingen virker selv ved en større feil i produksjonsmiljøet.
  • Alle SaaS-tjenester tilbys over en kraftig Internett-forbindelse som kontinuerlig overvåkes.
  • Tjenester, servere og backupsystemer overvåkes med verktøyet op5.

 

For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Drift  Trygg Fermann