K - Tabulex Instituion på SKI

K - Tabulex Instituion på SKI

Vedligehold af kommunes udbud af dagtilbud/SFO/Klub
Oprettelse og vedligeholdelse data omkring kommunens udbud på dagtilbudsområdet, 0-25 år:
• struktur, områder, distrikter, grupper mv.
• udbud af dagpleje, daginstitutioner, SFO/Fritidshjem, klubber
• udbud af moduler/takster, vedligehold af priser, kontonumre
• vedligehold af diverse systemparametre

Integration med persondatasystem
Hjemtagelse af personoplysninger som stamdata til brug for pladsanvisningen. Brug af hhv.:
• Serviceplatformen
• E&M-database
• DPR
• lokale DataWarehouses

Borgerselvbetjening
Udbyde dagtilbud til borgerne via selvbetjening med henblik på opskrivning til dagtilbud, besvarelse af tilbudt dagtilbud, ansøgning om økonomisk fripladstilskud, opsigelse af dagtilbud, modulændring, vedligehold af stamkort mv. Indlogning via NemLogin (Single Sign On) med NemID,.

Visitation
Administration af venteliste med henblik på afgivelse af tilbud, herunder værktøjer for planlægning og normering i form af rapporter, lister, belægningsoversigt, simuleringer mv.

Kommunikation
Styring af kommunikationskanaler baseret på hændelsesbaserede beskeder, f.eks. oprettelse af tilbud:
• brev/digital post
• email
• SMS

Indmeldelse og betaling
Administration af indmeldelsesforhold med henblik på opkrævning af forældrebetaling med automatisk beregning af søskendetilskud. Resultat af forældrebetalingsberegning afleveres via snitflader til økonomi- og debiteringssystem.

Nedsættelse af forældrebetaling
Administration af ansøgninger om økonomisk fripladstilskud, registrering af tildelte socialpædagogiske og fys./psyk. fripladser mv.

Danmarks Statistik
Aflevering af data til DS jf. gældende regler på området for indmeldte børn.

Institutionsrolle
Interface til alle institutioner, hvor institutionerne kan følge pladsanvisningens arbejde mht. ventelister, indmeldelser mv. Yderligere funktionalitet for oprettelse og vedligehold af stamkort (samme stamkort som også forældre kan vedligeholde), brug af skema, egne lister, rapporter mv.

MKU-modul
Modul til beregning og opkrævning af indmeldelsesforhold i dagtilbud, der tilhører børn fra andre kommuner. Beregningsresultat afleveres via snitflade til kommunens regningsdebitorsystem for dannelse af eFaktura og oprettelse af debitorforhold

PRV-modul
Modul til beregning og udbetaling af tilskud til private institutioner på baggrund af indmeldelsesforhold:
• driftstilskud
• bygningstilskud
• administrationstilskud
• evt. søskende-, økonomisk friplads-, socialpædagogiske og fys-/psyk-tilskud, som de enkelte børns forældrebetaling nedsættes med

Udbetalingsresultatet afleveres via snitflade til kommunens økonomi- og udbetalingssystem. Yderligere dannes opkrævningslister til de enkelte privatinstitutioner for disses korrekte opkrævning af forældrene.

PrivPas-modul
Modul til beregning og udbetaling af tilskud til forældre, der benytter sig af plads i private pasningsordninger. Yderligere beregning og udbetaling af søskendetilskud under samme ordning. Udbetalingsresultatet afleveres via snitflade til kommunens økonomi- og udbetalingssystem, hvor der udbetales til forældrenes NemKonto.

Indberetning af vederlag for private pasningsordninger til SKAT
Modul til opsamling og aggregering af vederlag for private pasningsordninger jf. de kontrakter, som de enkelte private dagplejere har med forældre. Resultatet udlæses til snitfladefil, der uploades til SKAT jf. SKATs vejledning på området.

Fripladsrevurderingsmodul
Igennem hjemtagelser af årsopgørelser for den personkreds, der findes omkring børn med økonomisk fripladstilskud, danne modulet grundlagt for revurdering af det tildelte økonomiske fripladstilskud få et kalenderår. Modulet danner beregningsresultat, partshøringsbreve, afgørelsesbreve samt udlæsning af resultat via snitflader til kommunens økonomi- og debiteringssystem.
Beregningsenheden er antallet af servicerede børn i systemet, dvs. antallet af alle indmeldte børn uanset pasningstype (dagtilbud/SFO/Klub,  kommunal/privat/andre kommuner ect.) samt antallet af børn opskrevet på venteliste. Såfremt et barn både er indmeldt og står på venteliste, tælles barnet kun én gang.

Du finder Tabulex Institution på SKI her >>