Tabulex Vikar

20. oktober 2020 - Opdateringer og nye features i Tabulex Vikar

 • Synkroniseringen mellem Trio og Tabulex Vikar er blevet optimeret og fejlrettet.
 • Vi har lavet småændringer i brugerfladen, så du får en samlet bedre brugeroplevelse.
 • Problemet med, at datovælger i Efterbehandlingsvinduet undertiden frøs, er nu løst.
 • Knappen ”Send valgte aktiviteter til Aula” er tilbage.
 • Det er nu muligt at se betegnelsen på ”Anden Klasse Undervisning (AKU)”, der er oprettet i Trio og overført til Tabulex Vikar.
 • Vi overfører ikke længere pauser/mellemtimer til Aula, som er auto-oprettet af systemet, for de vikarer, som har denne indstilling.
 • Udfordringen med ”Time-byt” funktionen er nu fixet.

Vi har desuden tilføjet nogle nye features til Tabulex Vikar:

 • Der er nu farveindikation på opgaver, så det tydeligt fremgår, om der er behov for vikardækning.
 • ”Anden Klasse Undervisning (AKU)” kan nu redigeres både fra klasse- og personalevisning.
 • Det er nu muligt at påsætte status ”Aflyst” på en ”Anden Klasse Undervisning (AKU)”-aktivitet.

Vi arbejder løbende på at gøre Tabulex Vikar endnu hurtigere og endnu bedre. Vi sætter stor pris på jeres tilbagemeldinger – de er med til at gøre Tabulex Vikar endnu bedre!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. september 2020 - Vikarlæggeren Pro bliver opdateret

Efter tilbagemeldinger fra vores pilotskoler og nuværende kunder, har vi opdateret Vikarlæggeren Pro med en del nye funktioner. Der er desuden planlagt en række andre features, som bliver udgivet senere i dette skoleår. 

Ny skemavisning: Det har været et stort ønske, at skemavisningen i Vikarlæggeren Pro er vandret i stedet for lodret, så den ligner visningen i Tabulex Vikar Basis. Med denne release bliver visningen for ”Lærer” vandret. 

Zoomfunktion: Du har mulighed for at zoome i skemaet, så tidslinjen for visningen enten bliver udvidet eller formindsket. 

Datoskift: Du kan skifte datoer og se frem i tiden vha. datovælgeren. 

Brug af lærere ved automatisk dækning: Er denne funktion slået til, vil lærere med Vikarfag eller AKU-fri altid blive påsat vikartimerne, før vikarerne kommer i betragtning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. august 2020 - Status på Tabulex Vikar

Fejl vedr. AKU rettet
Vi har rettet den fejl, hvor opgaver med klasser oprettet til personale i Trio fejlagtigt blev tolket som AKU (”Anden Klasse Undervisning”) og dermed oprettede et personalefravær. Vi sørger selvfølgelig for, at det fejlagtigt oprettede personalefravær automatisk bliver slettet. 

Fraværskoder på tværs af skoleår
Nogle kunder oplever en fejl, hvor fravær oprettet på tværs af to skoleår ikke kan redigeres eller slettes. Det skyldes, at fraværskoderne på tværs af skoleår ikke altid kan genkende hinanden. Hvis du oplever denne fejl, vil du blive mødt med en boks, hvor du selv kan angive de fraværskoder, der skal synkroniseres. Hvis du ikke kan se den nævnte boks, kan du klikke Ctrl + F5 eller F5. Bemærk, at boksen kun kommer frem, hvis fraværskoderne ikke kan genkende hinanden på tværs af skoleårene.

Når du åbner Tabulex Vikar, vil du blive mødt af nedenstående vindue. I venstre kolonne kan du se fraværskodernes betegnelser i sidste skoleår (19/20) – i højre skal du vælge den tilsvarende betegnelse i indeværende skoleår (20/21).

Når du har angivet fraværsårsagen i indeværende skoleår, sørger vi for, at fraværet kan indberettes som normalt – uanset hvilket lønsystem, I anvender.

Bemærk, at du skal have fulde rettigheder (leder eller vikardækker) for at kunne foretage denne rettelse.

Ovennænvte rettelser vil slå igennem hos dig i dag ca. kl. 13.15.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os på 4676 1891 eller support@tabulex.dk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. juli 2020 - Nu kan du planlægge flere skoleår i Tabulex Vikar 

Vi ved, at mange har ventet på denne nyhed, og vi kan nu glæde dig med, at du fra midten af uge 28 kan håndtere planlægning af flere skoleår i Tabulex Vikar. Det vil fremover være muligt at oprette fravær og vikardækning i kommende skoleår.

Nem håndtering af fraværskoder 
Fra august bliver det desuden nemmere for dig at håndtere fraværskoder og visning af fremtidigt fravær for flere skoleår i Tabulex Vikar.

Du skal som bruger med rettighed til vikardækning og oprettelse af fravær være opmærksom på, at efterbehandlingen af fremtidigt fravær og vikardækninger først kan ske pr. 1. august 2020. Dette er for at sikre, at alle skoler har fremskrevet, og at ingen data går tabt. Den nye feature vil hjælpe med det, så dine data kommer korrekt i skemaet pr. 1. august 2020.

Få overblik over fraværet
I fremtiden vil du kunne se en oversigt over alt fravær for en given periode. Du vil også kunne se fravær, der er oprettet uden for en medarbejders ansættelsesperiode. Det er ikke muligt at se fravær, der ligger uden for et ansættelsesforhold i skemaet, selvom dette godt kan oprettes. 

Fremover vil der være et menupunkt, hvori der åbnes en boks med alt fravær for en given periode.

Validering af fraværskoder
Vi arbejder på en ny feature i Tabulex Vikar, som vil validere gamle fraværskoder med nye fraværskoder. 

I forbindelse med det nye skoleår kan fraværskoderne skifte interne koder i systemet. Dette sker, hvis du skifter – eller opretter nye - koder. Derfor kan det fremover være nødvendigt at foretage et manuelt match mellem den nye og den gamle, nu ugyldige, fraværskode. Den nye feature sørger for, at du får en advarsel, når du logger på Tabulex Vikar, hvis du skal foretage et sådant match.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. marts 2020 Tabulex Vikar er blevet opdateret.

Opdateringen indeholder:

 • Der er nu synkronisering mellem Tabulex Vikar og Trio, når det gælder efterbehandling. Det betyder, at al vikardækning, der foretages i Tabulex Vikar, og som fra nu af godkendes, overføres til Trio og ses i hhv. Trios ”Oversigtsskema” og ”Ekstraopgaver”. De danner dermed grundlag for vikarernes lønudbetalinger og medarbejdernes årsopgørelser. Bemærk, at statusændringer også slår igennem til oversigtsskemaet - dog uden godkendelse.
 • Der er lavet en udvidet ”Timeoversigt”, som findes i menulinjen øverst til højre. Her kan søges på såvel enkeltpersoner som på grupper. Det er nu desuden muligt af printe (pdf) disse oversigter. Det er kun personer med rettighed til at efterbehandle, der kan se og printe timeoversigterne.
 • Puljetræk foretaget i Trio ses nu i Tabulex Vikar. Disse træk indgår i sammentællingen i timeoversigten, så vær særlig opmærksom på denne, når du henter oversigten for de fastansatte. Det er endnu ikke muligt at trække fra en pulje i Tabulex Vikar. Dette bliver først implementeret i løbet af det kommende skoleår.
 • Der kan nu oprettes en opgave til en fastansat på samme måde som til en tilkaldevikar. Disse opgaver synkroniseres til Trio og indgår dermed i medarbejdernes årsopgørelse. Det er personer med rettigheden ”Leder” og ”Vikardækker”, der kan oprette disse opgaver.
 • For yderligere informationer se den nye vejledning: ”Efterbehandling”, som du finder på vores supportside. Klik her
 • Nu valideres der, når du opretter et fravær på en allerede fraværende medarbejder.
 • Vikardækning, hvor ”Vikarfag” (grønne brikker) anvendes, bliver nu gule med grøn stribe, når de er brugt.
 • Diverse fejl og udfordringer med ”huskenoter” er nu rettet.
 • Hvis en medarbejder har et åbentstående fravær, vises påmindelsesklokken, indtil fraværet forlænges eller afsluttes.
 • Særligt til vikardækkere i Trio:
 • De skoler, der indtil nu har anvendt Trios oversigtsskema, kan roligt fortsætte med dette skoleåret ud og overgå til Tabulex Vikar efter sommerferien.
 • Hvis du alligevel påtænker at overgå fra Trio til Tabulex Vikar nu, skal du være opmærksom på, at du IKKE må ændre stillingstype på dine vikarer resten af skoleåret. Hvis du overgår nu, skal du ligeledes være opmærksom på, at opgaver fra: Trio | Tjenestetid | Opgaver med aflysning af skema vha. ur eller kalender IKKE synkroniseres. Dette forventes klar til skolestart 2020/21.
 • Ved AKU (klassefravær) oprettet i Tabulex Vikar skal du være opmærksom på, at det kun er medarbejdernes fravær, der vises i Trios oversigtsskema.
 • Vikardækning af opgaver oprettet i Tabulex Vikar synkroniseres IKKE fuldt ud til Trios oversigtsskema. Opgaven vises i Trios oversigtsskema hos vikaren, og de ses i vikarens ”Ekstraopgaver” og kan dermed afregnes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ændring af Aulaoverførsel, 17. februar 2020

Vi har i weekenden foretaget større opdateringer og ændringer af Aulaoverførslen.

Disse ændringer skulle gerne løse de udfordringer, der har været i forhold til sletning af vikarnoter, hvis en vikardækning ændres.

I forbindelse med denne opdatering kan du måske opleve udfordringer med tidligere overført AKU.

Hvis du oplever udfordringer med visningen, er du velkommen til at kontakte vores support.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar er blevet opdateret, 10. februar 2020

Opdateringen indeholder:

 • I menupunktet ”Vikarforslag” kan du nu vælge en medarbejder, selvom det grønne plus ligger under oplysningen ”Ledig”
 • På IPad/tablet kan du nu angive start- og sluttidspunkt for ”AKU” og ”Fravær”
 • På IPad/tablet kan du nu klikke direkte på det grønne plus i vikarforslaget
 • I Firefox kan du angive start- og sluttidspunkt for ”AKU” og ”Fravær”
 • I Edge er der lavet ændringer, så du selv kan angive klokkeslæt
 • ”Drag & drop” udfordringen i Firefox er løst
 • ”Drag & drop” udfordringen på Mac er løst
 • Hvis der opstår fejl ved hentning af skemadata, eller hvis du mister internetforbindelsen, vises dette nu via information på skærmen
 • Ved vikardækning på flere enheder er der lavet forbedringer på hastigheden, således at aktiviteterne opdateres hurtigere
 • Fejlrettelse i efterbehandlingen ved datoskift
 • Rettelse i forbindelse med sletning af fravær. Hvis der er oprettet flere fravær for en medarbejder på en dag, og det ene slettes, bliver hele vikardækningen ikke ophævet
 • Ved oprettelse af ”AKU” er feltet ”Beskrivelse” ændret til ”Titel”, og der er nu en begrænsning på antallet af anslag. Ændringen er lavet af hensyn til synkronisering til andre systemer
 • Bedre håndtering af fremtidigt fravær, som er placeret uden for medarbejderens ansættelsesforhold.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar er blevet opdateret, 15. januar 2020

 • Der er lavet generelle tilpasninger i efterbehandlingen.
 • Nogle skoler kunne opleve, at efterbehandlingen kunne fryse, når man på en person med flere ansættelser skiftede mellem disse. Dette problem skulle nu være løst
 • Tilføjet en bedre fejlmelding når man via massemarkering, forsøger at slette flere vikardækning der kommer fra Trio
 • Fravær. Der er lavet en maksimum længde på interne noter på fravær, da for lange noter kunne give udfordringer i synkroniseringen mellem systemerne.
 • Problemstilling omkring genopfrisk via Ctrl. F5 skulle være løst.
 • Nogle skoler oplevede en udfordring, med timeoversigten på deres Vikarer, dette problem skulle nu være løst

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt om Tabulex Vikar, 20. december 2019

Hvad er status på drift af  Tabulex Vikar?
Allerførst vil vi gerne beklage de mange driftsforstyrrelser og den manglende stabilitet, som vores nye Tabulex Vikar har haft i 2019.

Efter en turbulent start på Tabulex Vikar i uge 43 havde vi en periode med relativ stabil driftssituation. Desværre har vi den seneste måned igen haft store driftsudfordringer efter idriftsættelse af to separate releases af ny funktionalitet.

Siden onsdag den 11. december har vi været tilbage i en velfungerende driftssituation på Tabulex Vikar, og mere end 4.000 unikke brugere har dagligt uden nævneværdige svartidsproblemer kunnet håndtere fravær og vikardækning i løsningen.

Vi har sat alt ind på at sikre, at vi kan bevare den stabile driftssituation, så I kan være trygge ved at anvende Tabulex Vikar. I kan altid finde aktuel status på drift i IST her: https://www.ist.com/dk/drift.

I onsdags foretog vi en succesfuld opgradering af løsningen, så den bedre kan skalere, når der kommer flere brugere på efter nytår.

Vi lytter til jeres ønsker 
Jeres gode tilbagemeldinger er årsag til, at vi har valgt at omprioritere vores arbejde med løsningen, så vi giver jer det, I efterspørger mest, før noget andet.

Vi ved, at mange har et stort ønske om en widget til visning af dagens fravær i Aula. Da Aula ikke selv har planer om at udbyde denne visning, har vi valgt at prioritere udvikling af denne frem for andre funktioner.

Vi fik i onsdags lagt første version af visning af Dagens Fravær i produktion, og den er allerede nu tilgængelig som en widget i Aula. I næste version som efter planen kommer sidst i januar, vil vi kunne vise de konkrete skemaændringer som følge af dagens fravær. Dagens Fraværs widget til Aula kommer til at koste 2.016 kr. pr. år pr. skole. Vi tilbyder, at I kan afprøve Dagens Fravær tre måneder uden beregning.

Desuden efterspørger I muligheden for notifikationer/sms til vikarer og vikartilgængelighed samt muligheden for, at løsningen selv giver et vikarforslag. Derfor har vi også opprioriteret opgaver i forhold til Vikarlæggeren Pro, der netop indeholder disse funktioner. Vi er i øjeblikket i pilotdrift med løsningen på 7 skoler. Denne løsning kan tilkøbes, og vi forventer, at vi er klar til drift i februar 2020.

Ovennævnte ændring i prioritering af ønsker betyder, at følgende større funktioner vil blive leveret således:

 • Lønsynkronisering vil være klar senest den 30. marts 2020
 • Udbygning af vikarforslag er klar senest den 30. marts 2020
 • Synkronisering af opgaver fra Trio, der udløser fravær (kursus, lejrskoler),  er klar inden næste skoleår.
 • Gårdvagtskema er klar inden næste skoleår.  

Vi håber på jeres forståelse for denne omprioritering, og vi glæder os til at give jer de funktioner, I ønsker.

AULA
Vi gør opmærksom på, at IST ikke har modtaget betaling fra KOMBIT i forbindelse med de store udgifter, som vi har haft til udvikling af den nye vikardækning og de andre snitflader m.v. til AULA. 

Overførsel af skemaoplysninger 
Hvis I har ønske om at få skemaoplysninger overført til andre leverandører, fx Min Uddannelses ugeplan widget, er I velkomne til at kontakte os og tilkøbe en snitflade hertil.

Kontakt os
Hvis I vil vide mere, er I som altid velkomne til at kontakte os på support@tabulex.dk.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer i 2020 og ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar er blevet opdateret, 19. november 2019

Der er lavet tekniske ændringer og fejlrettelser.

 • Vikarnoter er blevet forsynet med en tæller, der angiver, hvor mange tegn man kan skrive.
 • Rettigheden til ’vikarnoter’ for rollen ’medarbejder’ er nu tilrettet.
 • Vikardækning der kommer fra Trio er blevet låst, og løsningen fortæller, hvor denne evt. skal rettes.
 • Derudover var nogle skoler ramt af en udfordring, hvor de havde fået lavet en vikardækning med den fraværende selv eller gentagne vikardækninger på den samme person. Dette skulle der gerne være ryddet op i nu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar er blevet opdateret, 11. november 2019

Følgende er blevet rettet eller tilføjet:

 • Timeoversigt – det er nu muligt at få vist en oversigt over vikartimer i en selvvalgt periode
 • Der er lavet tilpasninger i forhold til AKU, især ved forkortelse eller ændring af deltagende medarbejder
 • Der kan nu forlænges og afsluttes fravær med indsendt startdato
 • Løsningen fortæller, hvis hele fraværet er indsendt
 • Visningsfejl i tidspunkt ved dobbeltbook og erstat er nu rettet
 • Ved dobbeltbook og erstat på mere end 5 aktiviteter blev alle aktiviteter ikke vist i dialogen. Dette er nu rettet
 • Nogle skoler oplever, at løsningen ved genopfriskning ”hopper”. Dette er nu løst
 • Der er fortaget ændringer, der forbedrer svartiderne

Der er også foretaget andre mindre ændringer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar er blevet opdateret, 26. oktober 2019

I denne version er der primært arbejdet på hastighedsoptimeringer af løsningen.

Derudover er følgende funktioner blevet rettet eller tilføjet:

 • Tilretninger i forhold til ’vikarfag’ (rådighedstimer) i Trio/grønne brikker i Tabulex Vikar
 • ’Skjul i skema’ i Trio er blevet implementeret i Tabulex vikar
 • Skemabrikker uden en klasse, hos en lærer med AKU, bliver nu røde, så disse kan vikardækkes
 • Enkelte skoler har været ramt af en problemstilling vedr. brug af ’AKU-fri’ lærere i vikardækningen, årsagen er fundet og løst
 • Årsagen til at visse skoler har kunnet vikardække den samme aktivitet flere gange er nu fundet og løst.

Nogle brugere oplever, at "Send til Aula"- knappen ikke er synlig hos dem. For at få denne funktion frem, skal du opdatere ved at trykke på Ctrl+F5, så du får den nyeste version af Tabulex Vikar.

Virker dette ikke skal du rydde cachen (I fx. Chrome skal man trykke på Ctrl+Shift+Delete på samme tid).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt om Tabulex Vikar og Vikarlæggeren Pro, oktober 2019

Lokalebetegnelser i Aula / Oktober 2019
Ændringer af lokalebetegnelser i Aula har hidtil medført, at skemabrikker ikke bliver vist rigtigt i Aula efter en skemaoverførsel fra Trio.

Denne udfordring bliver løst af Aula ved en release i den kommende weekend.

På baggrund af de manglende lokalebetegnelser bør du ikke fremsende nyt skema før i uge 42.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny Tabulex Vikar-løsning går i produktion mandag d. 7. oktober, oktober 2019

Vi glæder os til at kunne åbne for vores nye vikar-løsning den 7. oktober.

Selvom IST ikke er en del af Aula-projektet, er vi glade for at kunne levere en ny gratis web-baseret vikarløsning, som kan træde i kraft stedet for SkoleIntras vikardækning.

Løsningen bliver sat i produktion, så det bliver muligt at teste Aula-integrationen inden uge 43, hvor kommunerne går i drift med Aula. 

Til dig, der anvender SkoleIntra til vikardækning i dag 
Du vil få brug for at tage den nye vikarløsning i brug, når Aula går live, og vi anbefaler derfor, at du tester den i de kommende uger.

I første omgang åbner vi ikke for overførsel af vikardata til brug for lønudbetalinger og årsopgørelser i Trio. Den integration har heller ikke eksisteret i det nuværende SkoleIntra.

Du kan tilgå den nye løsning her.

Du finder vejledning til Tabulex Vikar her.

Løsningen vil i den kommende periode løbende blive opdateret med tilpasninger og fejlrettelser. 

Hvis du har spørgsmål til Tabulex Vikar, er du velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk.

Til dig, der anvender Trio til vikardækning i dag 
Vi anbefaler, at du fortsætter med din nuværende vikarløsning i Trio, da de fleste også afregner vikarløn via den indbyggede integration til lønsystemerne.

Vi vil gerne teste lønberegningerne på det nye Tabulex Vikar sammen med flere pilotskoler, inden vi frigiver løsningen til alle de kunder, der i dag kører vikardækning og vikarløn via Trio.

I har fortsat mulighed for at afprøve den nye løsning i Sandkassemiljøet.

Sandkassemiljø til afprøvning af Tabulex Vikar er fortsat åbent
For at skolerne kan nå at afprøve den nye vikarløsning, har vi valgt at stille en ”sandkasse” til rådighed fra den 1. oktober 2019. Den finder du her.

Her vil du få mulighed for at blive fortrolig med de ændrede arbejdsgange på egne data. Sandkassemiljøet har ingen synkronisering til Trio og Aula, så du kan trygt øve her.

Nogle kommuner har også valgt at fortsætte med at anvende SkoleIntra til vikarlægning i en periode efter uge 43, da de vælger først at overgå til ny vikarløsning, når de er blevet undervist i løsningen.

Vi vil fortsat opfordre dig til at holde øje med vores hjemmeside, hvor alle vores åbne kurser i bl.a. Tabulex Vikar vil blive udbudt. Vi vil også i oktober måned tilbyde et kort webinar som introduktion til Tabulex Vikar. Følg med på ist.dk for information om tidspunkt.

Har du husket at bestille overførsel af data til Aula?
Hvis ikke, så er det ved at være sidste udkald. Send os en mail med dine skoleoplysninger, så sørger vi for at åbne for overførslen af data til Aula.

Du er selvfølgelig, som altid, velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk, hvis du ønsker et mere individuelt tilrettelagt kursus/konsulentbesøg enten som skole eller som kommune.

Du kan læse mere om status på integrationen til Aula her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ibrugtagning af ny Tabulex Vikarløsning, september 2019

I uge 43 går kommunerne i drift med Aula. I den forbindelse vil de skoler, der hidtil har brugt SkoleIntra til vikardækning, have brug for at tage en anden vikarløsning i brug, da Aula ikke indeholder en vikarlægningsfunktion.

IST vil umiddelbart have to løsninger klar til at dække behovet – dels den nuværende vikarfunktion indeholdt i Trio og dels en spritny selvstændig vikarløsning – Tabulex Vikar.  

NYT – Sandkassemiljø til afprøvning af Tabulex Vikar 
For at skolerne kan nå at afprøve den nye vikarløsning, har vi valgt at stille en ”sandkasse” til rådighed fra den 1. oktober 2019. Du tilgår denne via web-adressen: https://vikar-pilot.tabulex.net Her vil du få mulighed for at blive fortrolig med de ændrede arbejdsgange på egne data.  Sandkassemiljøet har ingen synkronisering til Trio og Aula, så du kan trygt øve her. 

Til dig, der anvender Trio til vikardækning i dag 
Vi anbefaler, at du fortsætter med din nuværende vikarløsning i Trio, da de fleste også afregner vikarløn via den indbyggede integration til lønsystemerne. Vi vil gerne teste lønberegningerne på den nye Tabulex Vikar sammen med flere pilotskoler, inden vi frigiver løsningen til alle de kunder, der i dag kører vikardækning og vikarløn via Trio.

Til dig, der anvender SkoleIntra til vikardækning i dag 
Du vil få brug for at tage en anden vikarløsning i brug. Vi foreslår, at du anvender vores nye Tabulex Vikar i forbindelse med overgangen til Aula. Vi sætter den nye vikarløsning i produktion mandag den 7. oktober, hvorefter du kan anvende løsningen.

Imidlertid vil vi i første omgang ikke tillade overførsel af vikardata til brug for lønudbetalinger og behandling i Trio, jf. behovet for yderligere test. Det har heller ikke været en mulighed i det nuværende SkoleIntra. Vi forventer, at alle er i drift på Tabulex Vikar medio december 2019.

Hvis du anvender fleksible skemaer, vil du på den korte bane også have behov for at opretholde de nuværende arbejdsgange, hvor Tabulex Vikar blot erstatter SkoleIntra. Når vi er igennem den udvidede testperiode, vil der være fuld synkronisering imellem Trio og Tabulex Vikar, og dermed kan alle kunder få fuld udnyttelse af det nye vikarmodul.  Vi forventer, at alle er i drift på Tabulex Vikar medio december 2019.

Nogle kommuner har også valgt at fortsætte med at anvende SkoleIntra til vikarlægning i en periode efter uge 43, da de vælger at overgå til ny vikarløsning, når de er blevet undervist i løsningen.

Vi vil fortsat opfordre dig til at holde øje med vores hjemmeside, hvor alle vores åbne kurser i bl.a. Tabulex Vikar vil blive udbudt.Vi vil også i oktober måned tilbyde et kort webinar som introduktion til Tabulex Vikar. Følg med på ist.dk for information om tidspunkt.

Har du husket at bestille overførsel af data til Aula?
Hvis ikke, så er det ved at være sidste udkald. Send os en mail med dine skoleoplysninger, så sørger vi for at åbne for overførslen af data til Aula.

Du er selvfølgelig, som altid, velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk, hvis du ønsker et mere individuelt tilrettelagt kursus/konsulentbesøg enten som skole eller som kommune. 

Du kan læse mere om status på integrationen til Aula her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skemadata kan nu overføres fra Trio til Aula, maj 2019

Nu er det muligt at indlæse skemaer fra Trio til Aula med daglig opdatering. Løbende dynamisk opdatering vil blive tilbudt senere og er lige nu i test hos Aulas pilotskoler.

Vær opmærksom på, at for at skolernes skema kan overføres til Aula, skal skolerne have skemaer i deres oversigtsskema og ikke kun skemakladden.

Skemadata for næste skoleår bliver overført til Aula ultimo juni, såfremt skemaerne er i oversigtsskemaet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Få en forsmag på Tabulex Vikar, Februar 2019

Vi arbejder på højtryk og glæder os rigtig meget til at kunne præsentere dig for det nye Tabulex Vikar.
Indtil da får du her en lille forsmag på, hvordan Tabulex Vikar kommer til at se ud.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IST kommer på besøg i dit nærområde, januar 2019

I den kommende tid rejser IST’s konsulenter rundt i hele Danmark. Vi viser bl.a. Tabulex Vikar frem og gennemgår flere af produktets forskellige funktioner.
Tabulex Vikar er fortsat i en tilpasningsfase, hvor produktet løbende bliver justeret på baggrund af den feedback, vi får fra pilotskoler og brugere. Vi glæder os til at besøge jer!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Børn og Unge Topmøde 2019, januar 2019

Kom forbi IST’s stand på Børn og Unge Topmødet i Aalborg den 31. januar-1. februar.
På standen vil du bl.a. kunne høre mere om vores forskellige produkter, hvordan vores produkter spiller sammen med Aula, og du vil kunne få et nærmere indblik i Tabulex Vikar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulex Vikar udvikles i samarbejde med brugerne, oktober 2018

IST udvikler produkter i samarbejde med vores kunder, og de første pilotskoler er allerede i gang med at give feedback på Tabulex Vikar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Tabulex Vikar

Tabulex Vikar er en let og intuitiv løsning til dig, der skal vikardække. Løsningen giver dig et hurtigt overblik over, hvilke klasser der har behov for vikardækning, og hjælper dig med forslag til mulige vikarer. 

Med Tabulex Vikar får du desuden mulighed for nemt og enkelt at indberette løn- og fraværsdata, og du sikrer effektiv afregning.

Tabulex Vikar indeholder funktioner, der er sammenlignelige med de funktioner og muligheder for vikardækning, som du opnår i dag ved brugen af Trio og SkoleIntra.

Tabulex Vikar er blot én samlet webbaseret løsning. Det giver dig en samlet brugeroplevelse, når du arbejder i Trio og Aula. 

Gratis for dig, der allerede har Trio
Tabulex Vikar lanceres i en basisudgave, som er helt gratis for dig, der allerede har Trio. Du behøver med andre ord ikke bekymre dig mere om din vikardækning, når Aula skal tages i brug. Du får en løsning helt automatisk og uden meromkostninger, når du har Trio.

Vikarlæggeren Pro med flere funktioner
Vikarlæggeren Pro er en løsning til vikardækning, som udvikles af IST ApS og Substy A/S.

Vikarlæggeren Pro gør det nemt og hurtigt at vikardække, og med denne løsning kan skolerne desuden i langt højere grad leve op til de politiske krav om kvalificeret vikardækning i grundskolerne. Vikarlæggeren Pro kan kort og godt højne kvaliteten og samtidig spare tid og ressourcer.

Løsningen indeholder bl.a. en algoritme, der er udviklet i samarbejde med forskere fra DTU Compute, som på få sekunder finder frem til den mest optimale vikardækning på baggrund af vikarernes faglige og pædagogiske kompetencer.

Vil du:

•    optimere brugen af vikarressourcer,
•    matche vikarer ud fra flere parametre, fx faglighed og kendskab til klassen,
•    sikre fagligt kvalificerede vikarer, der kender klassen, og
•    sikre, at du undgår mellemtimer?

Så skal du vælge Vikarlæggeren Pro.

Vil du vide mere om Vikarlæggeren Pro? Tilmeld dig nyt her, så sender vi dig relevante nyheder og information om produktet. 

Hør mere om Vikarlæggeren Pro

Spørgsmål og svar

Hvad indeholder Tabulex Vikar?
Den nye vikardækningsløsning kommer i to udgaver: 

1.  Tabulex Vikar, der giver dig de samme muligheder, som du har i dag, når du vikardækker og bruger Trio sammen med SkoleIntra.

2. Vikarlæggeren Pro, som vil indeholde nye specielle funktioner til vikardækning ud over det, du kan i dag med Trio og SkoleIntra.

Hvad koster Tabulex Vikar?
Tabulex Vikar koster dig ikke ekstra, hvis du allerede har Trio. Så hvis du har Trio, behøver du ikke bekymre dig om vikardækning. Vi sørger for det hele. Tabulex Vikar Pro vil blive tilbudt som tilkøb.

X Hvornår kan jeg bruge Tabulex Vikar?
1 Du kan bruge Tabulex Vikar i oktober 2019.

Hvornår kommer Vikarlæggeren Pro?
Vikarlæggeren Pro forventes at være på markedet i starten af 2020.

Charlotte Overbye