Tjänster - Lärande

Tjänster - Lärande

Lärande

Målet för skolan har alltid varit lärande. Och man har varit duktig på det. Alla har vi saker vi fortfarande minns som vi lärde oss för många år sedan och som dagens elever också får lära sig. Så långt inget nytt. Det som har ändrat sig är hur själva lärandet ska gå till. Inte bara mer stimulerande verktyg och metoder för att man ska minnas det man lär sig bättre utan också att man lär sig själva lärprocessen. Att man lär sig att inte bara reproducera redan befintlig kunskap utan producera helt ny kunskap. Och att man blir duktig på att göra det i samarbete med andra. Detta är lika viktigt för de vuxna i skolan. Skolledare och pedagoger möter idag samma utmanande omvärld som eleverna. En omvärld där förutsättningarna ändras snabbt. Att tidigt förstå de nya förutsättningarna och hitta sätt att hantera dem är enda sättet att fortsätta vara lika duktig som man har varit och man kommer att lyckas bättre om man inte är ensam. På IST har vi både erfarenhet och kompetens för att vara ett starkt stöd i det här arbetet. Vi hjälper er att systematisera kvalitetsarbetet, strukturera och förenkla den pedagogiska processen, öka det kollegiala lärandet genom professionsutveckling och utveckla ett tydligt ledarskap för lärande. Dessa delar tillsammans bygger en stark och väl fungerande styrkedja. Ryggraden i en lärande organisation.

Ledarskap och förändringsprocesser

Huvudmannen leder lärande skolledare. Skolledare leder lärande lärare. Lärare leder lärande elever. Ledarskap och lärande går hand i hand genom organisationen. Om det fungerar väl skapar det goda förutsättningar för elevernas lärande samtidigt som skolan blir en god förebild för de elever som en dag ska ut i ett arbetsliv som kommer att ställa höga krav på just förmåga att leda och förmåga att lära. Att skicka enskilda lärare eller skolledare på olika utbildningar visar sig ha begränsat värde för skolans utveckling. Våra insatser riktas direkt till den grupp som är delaktig i ledarskapet och lärandet och kan därmed få en varaktig effekt. Huvudmannen och skolledargruppen, rektorn och lärargruppen får samma upplevelser, träning och lärande som de direkt kan börja använda. Med gemensamma begrepp, verktyg, metoder och samträning utvecklar och stärker man styrkedjan som ska säkra kvaliteten!

Analys

Svårigheterna att komma fram till en trovärdig analys beror i många fall på att underlagen är bristfälliga. Kunskapen om vilka underlag som är de rätta eller om de är tillräckliga är en kompetens som måste finnas på alla nivåer. Vi på IST har både produkterna och kunskapen om att finna rätt underlag och ta med det in i analysarbetet. Vi kan hjälpa till med såväl utbildning i systemet som tjänster kring hur ni ska lägga upp er analys. Detta gör att vi kan hjälpa dig att hitta er väg till ett systematiskt kvalitetsarbete

Projektledning

När ni anlitar en projektledare från IST ska ni veta att ni får en tydlig och väldokumenterad ledning av ert projekt. Ni ska känna igen strukturen från projekt till projekt och veta att det alltid finns en aktuell projektplan med tillhörande aktivitetsplan, ansvarsfördelning, riskanalys och ändringshantering. Beroende på projektets storlek etableras också en styrgrupp för att säkerhetsställa att projektet följer uppsatta mål. IST har lång erfarenhet av projektledning vid framför allt systemleveranser inom utbildningssektorn. Vi använder oss av en tydlig projektstyrningsmodell som alltid tillämpas vid drivande av projekt hos IST. Projektstyrningsmodellen definierar faserna i projektet och däremellan finns tydliga beslutspunkter. På detta sätt säkerställs hög kvalitet i projektleveransen.
 

Kvalitetsarbete

Kravet på att följa upp och utvärdera utbildningens kvalitet är inte nytt. Sedan början av 1990-talet har ansvarsfördelningen inneburit att staten anger mål, krav och riktlinjer för utbildningen. Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla nivåer inom utbildningsväsendet ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Området är en ofta påtalad brist i Skolinspektionens regelbundna tillsyn.

Strukturer och rutiner
Från huvudman och hela vägen ner till varje klassrum måste det finnas tydliga strukturer och kända rutiner.
Huvudman och varje förskole- och skolenhet måste skaffa sig strukturer och rutiner som är tillräckliga för att få ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. 

Vi på IST har kunskaper och erfarenhet från hela styrkedjan från huvudmannanivå via rektorsnivå till lärarnivån. Detta gör att vi kan hjälpa dig att hitta er väg till ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Professionsutveckling

IST:s Professionsutveckling hjälper er att initiera det kollegiala lärandet och öka det professionella kapitalet så att ni kan utveckla det pedagogiska arbetet utifrån era specifika frågeställningar, förutsättningar och behov. Det är en integration av utbildning, gruppträning och handledning tillsammans med ett självskattningsverktyg som vi tagit fram med akademisk feedback från några av de främsta forskarna inom området, bland andra Andy Hargreaves och Louise Stoll.

Pedagogisk process

ISTs applikation IST Lärande, innehåller moduler för planering och bedömning samt omdöme och utvecklingssamtal. I dessa har du som lärare möjlighet att strukturera och planera den pedagogiska processen samt ha en kontinuerlig uppföljning. Allt utifrån läroplanens krav.
Vi erbjuder självklart utbildning och handledning kopplat till verktygen men kan även vara ett pedagogiskt stöd då det gäller planering, formativ bedömning och uppföljning.