Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra produkter. Det här dokumentet beskriver hur våra produkter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Redogörelsen uppdaterades senast den 2024-02-15.

Om denna sida

IST redovisar på en övergripande nivå de brister inom digital tillgänglighet som vi kunnat identifiera i våra  publika digitala produkter och tjänster. Vi redovisar också övergripande vilka arbetssätt och metoder vi använder för att komma till rätta med bristerna, samt hur du som användare kan rapportera och anmäla brister.

IST har som mål att alla ska kunna använda våra digitala produkter och tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.2, minst nivå AA.

Mötesbild med två laptops och några händer

Kända brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att IST’s produkter och tjänster är delvis i överensstämmelse med lagen om tillgänglighet till digital service. Här listar vi tillgänglighetsredogörelser för de webbplatser och digitala tjänster som omfattas av nyss nämnda lag. I direkt anslutning till respektive bekräftad brist anger vi vilket krav ur WCAG 2.2 denna brist ej validerar till.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av våra produkter?

Om du behöver innehåll från våra produkter som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vårt kundstöd.

Vi är medvetna om följande brister

IST Administration

Den här produkten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi har gjort en intern testning av IST Administration och den senaste bedömningen gjordes 2020.

 • Vissa element går inte att nå vid navigation med enbart tangentbord (WCAG 2.1.1)
 • Navigationen går inte att hoppa över vid användning av skärmläsare (WCAG 2.4.1)
 • Vissa element har inte en tydlig fokus-indikator vid navigation med tangentbord (WCAG 2.4.7)

Vår ambition är att lösa ovannämnda problem i en framtida version av IST Administration. Vi arbetar aktivt med att uppdatera IST Administration i delmoment.

IST för Lärare

Den här produkten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi har gjort en intern testning av IST för Lärare och den senaste bedömningen gjordes 2024-01-25.

 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för en otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet för skärmläsaranvändare. 

IST för Elev

Just nu har vi inga rapporterade brister.

Medborgarwebb

Den här produkten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi har gjort en intern testning av Medborgarwebben och den senaste bedömningen gjordes 2024-02-12.

 • Vid ansökan om förskoleplats visar felmeddelandet för person-/samordningsnumret och e-postadress inte kända korrigeringsalternativ trots att det finns kända korrigeringsförslag (WCAG 9.3.3.3)
 • Vid ansökan om förskoleplats är ”Övriga uppgifter” en tabellrubrik, men är inte uppmärkt som en sådan (WCAG 9.1.3.1)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för vår Medborgarwebb senast 30 april 2024.

IST Home Skola

Den här produkten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi har gjort en intern testning av IST Home Skola och den senaste bedömningen gjordes 2024-02-01.

 • Home Skola innehåller några instruktioner om hur man går tillväga för att utföra åtgärder, men på vissa ställen saknas denna information (WCAG 1.3.3). Planeras leveras under 2024.
 • Home Skola har generellt tillgänglighets-etiketter för inmatningsfält, men det finns några inmatningsfält där tillgänglighets-etiketten är för otydlig och alternativ saknas (WCAG 1.3.5). Planeras leveras under 2024.
 • Home Skola innehåller några element som inte uppnår AA där kontrastvärdet är under 3:1 (WCAG 1.4.3, 1.4.11). Planeras leveras under 2024.
 • Det finns ingen möjlighet att använda Home Skola på enheter i horisontellt läge (WCAG 1.3.4). Planeras att leveras under 2025.
 • Home Skola tillåter bilder i chatt och i blogginlägg. Alternativa texter kan inte ges för dessa (WCAG 1.4.5). Planeras att leveras under 2025.
 • Home Skola är inte designad för tangentbordsnavigering (WCAG 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4) Planeras att leveras under 2025.
 • Markeringsfunktionalitet med tangentbordet är inte tillgänglig i appen (WCAG 2.4.7). Planeras att leveras under 2025.
 • Home Skola saknar funktioner som gör statusmeddelanden tillgängliga programmatiskt (WCAG 4.1.3). Planeras att leveras under 2025.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för IST Home Skola under 2024 och 2025.

Skolmaten

Den här produkten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi har gjort en intern testning av Skolmaten och den senaste bedömningen gjordes 2021.

 • Bilder som dynamiskt läggs till av användare i fältet ”Meddelanden” saknar alternativtext (WCAG 1.1.1)
 • Logotyp som dynamiskt läggs till av användare saknar alternativtext (WCAG 1.1.1)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem för Skolmaten senast 30 juni 2024.

Rapportera brister i produkter och tjänsters tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Slutanvändare kontaktar enklast sin egen kommun, kommuner kan rapportera till oss via vårt kundstöd.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.