Visselblåsningspolicy

Version 2022-09-25

Länk till visselblåsarrapport

Visselblåsningspolicyn gäller för alla bolag inom IST Group enligt nedan (kollektivt kallad ”IST”, ”vi”, ”oss”):

IST har som ambition att ha högsta möjliga standard för öppenhet och ärlighet. Syftet med denna visselblåsningspolicy är att underlätta för våra anställda och parter som handlar med företaget att rapportera misstänkta oegentligheter i företagets arbete. Vi vill informera dig som en visselblåsare om hur vi stöder dig så att du på ett säkert sätt kan skapa och skicka in en visselblåsarrapport (”Visselblåsarrapport”) och vet vem du ska kontakta.

Policyn beskriver vidare hur vi säkerställer att vi stöder dig på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagen, inklusive EU-direktivet (2019/1937) om skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten (”EU:s visselblåsardirektiv”). Slutligen beskriver policyn också vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.

Om du har några frågor om den här visselblåsningspolicyn och/eller hur du lämnar in en visselblåsarrapport kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

1. Vem kan vara en visselblåsare?

1.1 Du som visselblåsare kan vara en anställd eller en person som har egenföretagarstatus, aktieägare eller en person som tillhör företagets administrations-, lednings- eller tillsynsorgan, samt en volontär. Du som visselblåsare kan också vara vilken person som helst som arbetar under överinseende och ledning av entreprenörer, underleverantörer och leverantörer till oss.

1.2 Observera att du fortfarande kan vara en visselblåsare även om vårt arbetsbaserade förhållande har upphört eller om det ännu inte har börjat.

2. Vem är ansvarig för visselblåsarrapporten?

2.1 Företaget är ansvarigt om du gör en visselblåsarrapport enligt denna policy. Därmed har vi ett ansvar att skydda dig, vilket inkluderar att inte avslöja din identitet för någon utöver de auktoriserade personer som tar emot din visselblåsarrapport (såvida du inte uttryckligen godkänner eller att vi är skyldiga att avslöja din identitet enligt lag) och se till att din anmälan inte leder till konsekvenser.

2.2 Observera dock att du också har ett ansvar i denna visselblåsarpolicy. Vi förväntar oss att du endast rapporterar information och personuppgifter som är relevanta för hanteringen av din visselblåsarrapport. Vi ber dig också att inte rapportera personliga arbetsrelaterade klagomål, till exempel konflikter mellan dig och andra anställda eller ett beslut som rör din anställning eller engagemang. Personliga arbetsrelaterade klagomål bör tas upp med HR-personal, din chef eller relevant ansvarig person.

3. Vad kan man rapportera i en visselblåsarapport?

3.1 Du är välkommen att lämna en visselblåsarrapport om du fått informationen medan du är i ett arbetsbaserat förhållande till oss. Du bör ha rimliga skäl att tro att det rör sig om felaktiga eller faktiska överträdelser av tillämpliga regler eller förordningar i förhållande till oss.

3.2 I visselblåsarlagen anger man särskilt vikten av att rapportera på följande områden:

Vi uppmuntrar dig starkt att lämna en visselblåsarrapport inom dessa områden.

3.3 Observera: Det är viktigt att du, med beaktande av omständigheterna och den information som är tillgänglig för dig vid tidpunkten för inlämnande av en visselblåsarrapport, tror att innehållet i rapporten är sant.

4. Var kan du lämna en visselblåsarrapport?

4.1 Vi gör det möjligt för dig att lämna in en visselblåsarrapport skriftligt eller muntligt. Muntlig rapportering är möjlig via telefon och på begäran av dig, genom ett fysiskt möte med en utsedd opartisk person. För muntlig rapportering till (IST’s reception) +46 (0) 470-70 71 00.

4.2 Skriftlig rapportering är möjlig via vårt externa visselblåsarsystem och är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Länk till systemet: https://ist.whistlelink.com/

4.3 Vi kommer att bekräfta mottagandet av visselblåsarrapporten från dig inom sju dagar efter mottagandet. Som information till dig: Vi har utsett 3 personer som är behörig för uppföljning av visselblåsarrapporten. Denne kommer att upprätthålla kommunikationen med dig och vid behov be om ytterligare information från dig. Senast tre månader från bekräftelsen rapporten mottagits kommer du att få feedback via systemet.

4.4 I samband med att en visselblåsarrapport lämnas in vill vi också informera dig om att du kan välja att rapportera anonymt. Detta påverkar inte dina rättigheter och ditt skydd enligt den svenska visselblåsarlagen. En fullständig anonymitet kan dock göra det svårare för oss att undersöka problemet eller vidta de åtgärder som vi skulle vilja vidta.

4.5 Slutligen vill vi också klargöra att om intern rapportering inte är lämplig är det möjligt att lämna en visselblåsarrapport externt till behöriga myndigheter och i relevanta fall till institutioner, organ, kontor eller byråer för EU. Se nedan i punkt 7 var du kan vända dig om du vill rapportera till extern myndighet.

5. Personuppgifter

5.1 Vårt mål är att alltid skydda de personuppgifter vi behandlar efter bästa förmåga. Detta innebär att vi alltid åtar oss att skydda din integritet och att följa gällande personuppgiftslagstiftning, inklusive men inte begränsat till General Data Protection Regulation (GDPR).

5.2 När du lämnar en visselblåsarrapport kommer vi att behandla personuppgifterna i den för att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt bland annat Visselblåsarlagen. Vänligen se mer information om hur vi behandlar personuppgifter som finns i en visselblåsarrapport i vår integritetspolicy.

6. Vilka är dina rättigheter?

6.1 Vi har tagit på oss att genomföra och upprätthålla nödvändiga och rimliga åtgärder för att förbjuda alla former av repressalier mot dig på grund av att du lämnar in en visselblåsarrapport, inklusive hot om och försök till hämndaktioner.

6.2 Som ytterligare exempel innebär förbud mot repressalier på grund av att en visselblåsarrapport lämnas, till exempel förbud mot:

7. Extern rapportering – Hur registrerar jag en anmälan externt till behörig myndighet?

7.1 Förutom informationen i denna visselblåsarpolicy tillhandahåller behöriga myndigheter omfattande och oberoende information och råd om förfaranden och åtgärder som finns tillgängliga, samt om skydd mot repressalier och vilka rättigheter du har. Du kan även göra en anmälan till behörig myndighet som ansvarar för området som din anmälan rör. Nedan myndigheter har i samband med att nya visselblåsarlagen trätt i kraft upprättat externa visselblåsarkanaler dit man kan vända sig med sina misstankar.

7.2 För Sverige är det dessa myndigheter: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

7.3 För Danmark är myndigheten som sköter tjänsten Datatilsynet: https://whistleblower.dk/

7.4 För Norge: Ej tillämplig

7.5 För Tyskland: Ej implementerad i nationell lag (September 2022)