This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
Administratör
Elev
Förälder
Lärare

Vårt bidrag till FNs hållbarhetsmål

Publicerad 24 mars 2021


Under Earth Week vill vi sprida medvetenheten om hur våra produkter och lösningar bidrar till hållbarhet i enlighet med FNs hållbarhetsmål.

Våra produkter bidrar till välbefinnande på flera nivåer, både för planeten och för våra användargrupper.

”Ibland känns det överväldigande att tänka på de enorma utmaningarna vi står inför när det gäller vår planet. Klimatförändringar, fattigdom etc. Teknologi spås vara lösningen på många av de utmaningar som inkluderas i FNs globala hållbarhetsmål – oavsett om det är livsmedelsproduktion, energi, transport eller utbildning ”, säger Tove Torstensson, Head of Business Region Norway.

”Jag känner mig så lyckligt lottad att kunna bidra till det mål jag tycker är det viktigaste, Nr 4: God utbildning för alla. Utbildning är nyckeln för att nå alla de andra mål. Sett från det perspektivet är vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar nära kopplade till hållbarhetsmålen. Tillsammans med våra kunder, användare och edtech-branschen kan vi bidra med att utveckla innovativa lösningar för en bättre värld.”

Parent walking his children to school.

Hållbara initiativ som gör skillnad

Här hittar du ett par exempel på hur det hållbara initiativ vi har tagit gör skillnad. Vi har också tydliggjort hur de knyter av till FNs hållbarhetsmål, både när det gäller att minska vårt klimatavtryck och att möjliggöra för goda och säkra utbildningsmöjligheter för alla.

1. 100% förnybar energi i våra datacenter

Våra molnbaserade lösningar gör det möjligt för oss att minska det totala klimatavtrycket hos våra kunder och användare. Eftersom alla våra datacenter drivs på 100% förnybar energi ser vi till att vår datalagring ligger i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål som syftar till att minimera vår klimatpåverkan.

Bidrar till hållbarhetsmål 12.2: Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

2. Trygg och kontrollerade hantering av data

Vår lösning EduCloud för kontrollerad datahantering möjliggör en säker och smidig hantering och delning av skoldata mellan olika aktörer. Flera system kan integrera och dela data samtidigt som dataägaren får en kontrollerad och enkel översikt och dokumentation, helt i enlighet med GDPR.

Bidrar till hållbarhetsmål 16.6: Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

3. Digitala blanketter minimerar klimatavtrycket

Att hantera godkännanden från föräldrar digitalt med IST Medgivande sparar papper och minimerar klimatavtrycket hos våra kunder. Denna lösning skyddar också barns integritet och säkerställer att godkännande samlas in på ett korrekt och tryggt sätt från deras föräldrar. Exempel på digitala formulär kan vara distribution av skolfoton, information om allergier, ledighetsansökan eller annan information. En enklare och säkrare process för alla inblandade!

Bidrar till hållbarhetsmål 12.2: Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

4. Möjliggöra tillgängligt lärande för alla

Vår lärplattform Schoolido förklarar ämnen på ett enkelt och pedagogiskt sätt genom text, bilder, videor, illustrationer, uppgifter, övningar och quiz. Varje elev kan få tillgång till information på ett anpassat sätt, och det multimodala innehållet förenklar inlärning även för elever med svårigheter. Lärplattformen stödjer samarbetet mellan lärare och elever och gör det lättare för föräldrar att hjälpa sina barn utifrån läroplanens krav.

Bidrar både till hållbarhetsmål 4.4: Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap och till hållbarhetsmål 10.3: Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

Dessa är fyra konkreta exempel på hur vi bidrar till FNs globala hållbarhetsmål. Läs mer om våra hållbara initiativ.