This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Administratör
Administratör

Att göra innovation till en vana

Publicerad 17 oktober 2019


Innovation ses ofta som väsentlig för att företag ska vara framgångsrika – men hur gör man det till en del av sitt dagliga arbete? På IST implementeras innovation på olika sätt – för vår avdelning Products har det naturligtvis alltid spelat en viktig roll. Avdelningen arbetar i framkant inom tech och utveckling och letar ständigt efter nya och bättre sätt att förbättra lösningar och skapa mer användarvärde. Men den verkliga utmaningen här är inte själva innovationen. Istället är det att göra det till en regelbunden vana, inte bara isolerade aktiviteter.

För att skapa en ny vana krävs både struktur och en vilja att göra saker på ett annat sätt. Att utmana vad du gör och hur du gör det. Hos Products sker innovation på flera olika nivåer, där så kallade Lab days och Mod squads är två teamaktiviteter där människor på ett strukturerat sätt kan arbeta med innovation och nya idéer.

Lab days och Mod squads

Lab days hålls fyra gånger per år i syfte att testa idéer och vidareutveckla kompetens – både inom gruppen men också på en individuell nivå. Dessa dagar är frivilliga för alla på avdelningen, och deltagarna kan välja att arbeta individuellt eller i team. Alla idéer är välkomna! Lab days har arrangerats på avdelningen i flera år för att ge alla möjlighet att gå ut ur sitt dagliga arbete och fokusera på nya idéer eller vidareutveckla sin kompetens.

Ett sätt att integrera mer disruptiva innovationer är genom Mod squads. En Mod squad är ett tidsramat projekt med fokus på ett mål. Mod squad-teamen är tvärfunktionellt och medlemskapet roterar inom avdelningen, beroende på fokusområde. Syftet är att arbeta med innovation på ett mer proaktivt sätt och att ta disruptiva innovationsidéer genom alla stadier fram till  produktion och ett ansvarsfullt överlämnande.

En innovativ kultur

Både Lab-dagar och Mod-trupper syftar till att skapa en innovativ kultur i avdelningen. Många lysande idéer kommer från dessa projekt och vissa används redan i IST-produkter idag. Flera av de interna processerna som används i avdelningen har också sitt ursprung i Lab-dagar och Mod-squads. På personlig nivå uppmuntrar dessa aktiviteter alla att gå ut ur komfortzonen och vidareutveckla sig inom det egna området eller det intressanta området. Det är att leva vårt uppdrag; att lära sig mer.

Vill du veta mer om Lab days/Mod squads, eller hur avdelningen arbetar kring innovation?

Kontakta Tor Händevik, chef för utveckling och drift inom affärsenhetsprodukter,