Digitala nationella prov

School children sitting at computers in school

Med start vårterminen 2024 kommer de betygstödjande bedömningsproven och nationella proven att succesivt börja genomföras i skolverkets nya provtjänst. Prov som tidigare hanterats analogt kommer bli digitala. Målsättningen med att digitalisera de nationella proven är att effektivisera administrationen, förbättra tillgängligheten för elever och lärare, minska miljöpåverkan och skapa en mer rättvis och likvärdig bedömning för alla elever. Genom att dra nytta av digitala verktyg och tekniska lösningar kan proven bli mer anpassade till dagens digitala samhälle och möta de behov och krav som uppstår i en alltmer teknikorienterad utbildningsmiljö.

Vad innebär det?

För att användare ska kunna logga in i Skolverkets lösning för de nationella proven behöver vissa uppgifter om användarna, deras roller och liknande skickas till Skolverket i förväg inför provtillfället. En av de uppgifter som behöver överföras till Skolverket är eduPersonPrincipalName (EPPN). Det är en unik identifierare som kopplar en persons inloggning i skolan till en användare i provtjänsten. Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att dessa uppgifter överförs till provplattformen i god tid innan proven ska genomföras. Som leverantör kommer IST stödja sina kunder genom att tillhandahålla lösningar för att överföra den nödvändiga datamängden till Skolverkets lösning.

IST:s lösning för digitala nationella prov

Digitala nationella prov är en högaktuell fråga och vi vill därför försäkra dig som kund att vi kommer ha en smidig lösning för att provisionera data till Skolverket. Det kommer även finnas stöd för att lagring av EPPN. Lösningen ser lite olika ut beroende om du har IST Administration eller Extens.

Hur kommer stöd för digitala nationella prov fungera för IST Administration?

Vi arbetar för närvarande på en smidig ny modul som är helt anpassad för att hantera de nya kraven för digitala nationella prov. Modulen kommer att vara integrerad i IST Administration.

Där kommer ansvariga administratörer ha möjlighet att koppla grupper/klasser till specifika nationella prov och hantera urval av elever, lärare samt provvakter för dessa. Modulen kommer vara rättighetsstyrd så att endast behörig personal kommer kunna hantera och överblicka informationen. När data hämtas skapas en logg från Skolverket som sedan presenteras i modulen. Detta möjliggör verifiering av att inläsningen har utförts korrekt. Dessa två steg är avgörande för att minimera och säkerställa att den data som hämtas samt lämnas till/från Skolverket utgör en korrekt grund.

Hur kommer stöd för digitala nationella prov fungera för Extens?

Urvalet som ska provisioneras till Skolverket görs genom en filexport i Extens/Dexter. Det kommer även vara möjligt att läsa in EPPN via en fil-import tillgänglig i användargränssnittet.

Träffa Skolverket på IST Connect

Skolverket kommer att vara närvarande på IST Connect för att förse dig med all den information du behöver för att känna dig helt trygg med hanteringen av de digitala nationella proven. Produktägare från IST kommer att ge en mer detaljerad beskrivning av hur hanteringen kommer att genomföras. Dessutom kommer du få möjlighet att ställa dina frågor direkt till representanter från både Skolverket och IST.

Mer information på skolverkets hemsida

På skolverkets hemsida kan du fördjupa dig ännu mer i ämnet och ta del av hur du kan förbereda dig och dina skolor i kommunen.

FAQ

När kommer IST ha stöd för digitala nationella prov?

Då det här är en nödvändig och långsiktig lösning i våra system arbetar vi prioriterat och fokuserat med att leverera så snabbt som möjligt till kunden utan att tumma på kvalitén. Vi bevakar och håller oss ständigt uppdaterade om de krav Skolverket ställer och kommer leverera nödvändigt stöd för DNP inom Skolverkets kommunicerade tidsplan. Mer detaljerad tidsplan av de olika delarna som IST kommer leverera publiceras efterhand på den här sidan.

Hur kommer EPPN fungera för IST Administration & Extens?

IST kommer lagra EPPN för personer så att våra kunder skall kunna göra denna information tillgänglig i ISTs implementation av SS12000 eller för provisionering av data till tjänsten för digitala nationella prov som tillhandahålls av skolverket. Detta gäller för både IST Administration och Extens. EPPN kommer vara kopplat till personen i både IST Administration och Extens. Det kommer vara möjligt att koppla flera EPPNs till en och samma person.

Generering av EPPN: I första implementationen kommer vi erbjuda inläsning av EPPN som genereras utanför Extens eller IST Administration. Dvs, vi erbjuder inte generering av EPPN i första versionen. Om ni som kund ser problem med detta uppmanar vi er att kontakta er kundansvarig.

Tillgång av EPPN i ISTs produkter: En persons EPPN kommer inte synas i gränssnittet för IST Administration eller Extens. Istället kommer EPPN ingå i den data som går att få ut via ISTs implementation av SS12000 och i den provisioneringslösning som IST kommer tillhandahålla för IST Administration och Extens.

Inläsning av EPPN: För IST Administration kommer det finnas möjlighet att läsa in EPPN via ett API som IST tillhandahåller via vår api-gateway, EduCloud. För Extens så kommer det vara möjligt att läsa in EPPN via en fil-import tillgänglig i Extens användargränssnitt.

Kommer IST ha en lösning på plats när det första bedömningsstödet för årskurs 6 ska användas?

Ja

Kommer IST ha en lösning på plats när det första provet skall köras med DNP?

Ja