This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
IST Administration

Gymnasieskola

IST Administration för Gymnasieskola effektiviserar skoladministrationen, hela vägen från årsplanering till det dagliga arbetet. Det är enkelt att bygga upp skolans organisation med tillhörande timplaner och läsårsplanering. Personregistret, som hålls uppdaterat från Skatteverket, är grunden till att bygga klasser och grupper med ingående elever och personal. Detta ger grunden till korrekt myndighetsrapportering, statistik och rapporter.

Med IST Administration för Gymnasieskola får du bland annat:

Tillvalsfunktioner

Betyg

Ett arbetsflöde som säkerställer att alla elevers kurser och ämnen betygsätts, förs in i betygskatalogen och signeras av behörig lärare. Programmet ger en god överblick av Skolverkets krav för examen för varje enskild elev. Betygsdokument till eleverna blir ett slutresultat av den kvalitetssäkrade betygshanteringen.

Ekonomistyrning

Har moduler för hantering av bland annat utbetalning till kommunala enheter, enskilda huvudmän, fakturering av interkommunala barn/elever och fakturering av barnomsorgsavgifter. Du får ett automatiserat stöd till ekonomisystem, tydlig felhantering innan utbetalning och fakturering, och enkel hantering av priser och konteringssträngar.

IKE, interkommunal ersättning

Genom att kontrollera enheten där placeringen eller inskrivningen finns och folkbokföring ges automatiserat stöd för att skicka fakturor till andra kommuner. Via integration till valt ekonomisystem underlättas även utskicket av fakturor.

Resursfördelning

Effektiviserar och förenklar ekonomistyrning till kommunala enheter och enskilda huvudmän samt hanterar enkel resursfördelning. Via analysverktyget erbjuds kraftfull besluts- och ledningsinformation. Alla beräkningar görs på aktuellt underlag per verksamhet och tydlig felhantering garanterar att rätt ersättning betalas ut till rätt enhet.

Kommunalt aktivitetsstöd (KAA)

Fångar upp alla kommunens folkbokförda personer som ingår i kommunens aktivitetsansvar. Lösningen för KAA är komplett, användarvänlig och effektiv. Den innehåller automatisering av viktiga moment, stöd för kontakttagande och uppföljning likväl som rapportering till SCB. Ett exempel på automatisering är elever som läser introduktionsprogram. För dessa skapas automatiskt en post för aktivitetsansvar som följer med i exporten till SCB. Om eleven sedan avbryter sina studier, får användaren veta att en aktiv åtgärd då behöver vidtas. Givetvis finns då ett komplett formulär med SCBs definitioner som stöd för detta registreringsarbete.

Regional samverkan

Ger en effektiv hantering och tillförlitlig statistik av elevbidrag och interkommunal ersättning, både på lokal och regional nivå. Applikationen är en unik webblösning som minskar administration och minimerar risken för felaktiga utbetalningar av elevbidrag till kommuner och friskolor.
KAA skapar dessutom integrationsfiler för utbetalningar från kommunens ekonomisystem och ger ett systemstöd för kommunernas aktivitetsansvar.

Inackorderingsbidrag/Elevutbetalningar

Utbetalning till vårdnadshavare/myndig elev för till exempel inackorderingsbidrag, matbidrag, stipendier eller reseersättning.

Kommunikation

Möjliggör kommunikation mellan olika roller inom IST Administration. Relevanta kontaktuppgifter är tillgängliga och tillsammans med mallar för olika typer av utskick förenklas information mellan skola och hem. Meddelandeflödet är anslutet till statistik och uppföljning.

Lovskola

Skolan beställer extra undervisning under skolans lov för elever som behöver det. Valda enheter genomför undervisning och hanterar betygsättning.

Modersmålshantering

Skolan beställer undervisning som sedan hanteras av en eller flera språkenheter. Språkenheten genomför undervisning och eleverna får betyg i kursen.

Nationella prov

Lärare registrerar elevernas resultat som blir underlag för myndighetsrapportering och statistik.

Närvaro & Frånvaro

Lärare kvitterar sina lektioner och kompletterar anmäld frånvaro med ogiltig frånvaro, vilket ger underlag till statistik. Aviseringar om ogiltig frånvaro skickas till vårdnadshavare.

Resekort

Beställning av resekort utifrån givna regler genereras för att skickas till leverantör. Återläsning av information om kortnummer och korttyp, vilket ger underlag för hantering för enskild elev.

Studiehandledning

Skolan beställer studiehandledning för elever som behöver det. Detta ger underlag för genomförande och fakturering.

Valhantering

Hantering av gymnasieskolans olika val där eleverna enkelt väljer inriktning och kurser. Efter bearbetning av administratören hamnar sedan inriktning och kurser på elevernas studieplaner. Ansökan blir enkel för eleven, hanteringen av deras val är automatiserad, och du får kontroll över hela processen.


Boka en demo.
Eller ta reda på mer om IST:s utbud.

Har du frågor om IST:s produkter och tjänster?

– våra lösningar för skola, elev och hem
– uppgraderingar och nyheter
– koppla ihop system

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.