Teknik och drift

IST har en bred kompetens kring teknik och drift koppat till era verksamhetssystem. Vi erbjuder en rad tjänster som ni kan använda er av både om ni har drift i egen regi, i extern regi eller i ASP-drift från IST. Vi har många erfarna driftstekniker, integrationskonsulter och projektledare, de senare även med specifik kunskap inom teknik, drift och integrationer. Läs mer nedan om våra olika tjänster inom teknik och drift.

Teknik och drift

IST har en bred kompetens kring teknik och drift koppat till era verksamhetssystem. Vi erbjuder en rad tjänster som ni kan använda er av både om ni har drift i egen regi, i extern regi eller i ASP-drift från IST. Vi har många erfarna driftstekniker, integrationskonsulter och projektledare, de senare även med specifik kunskap inom teknik, drift och integrationer. Läs mer nedan om våra olika tjänster inom teknik och drift.

Projektledning

Vid hantering av driftsförändringar är projektstyrning och projektledning en mycket viktig komponent. Särskilt vid större förändringar, såsom byte av verksamhetssystem eller flytt till ASP-drift hos IST, så krävs att förändringen hanteras i projektform. En projektledare som tidigare lett många liknande projekt finns att hitta hos oss. När ni anlitar en projektledare från IST ska ni veta att ni får en tydlig och väldokumenterad ledning av ert projekt. Ni ska känna igen strukturen från projekt till projekt och veta att det alltid finns en aktuell projektplan med tillhörande aktivitetsplan, ansvarsfördelning, riskanalys och ändringshantering. Beroende på projektets storlek etableras också en styrgrupp för att säkerhetsställa att projektet följer uppsatta mål. IST har lång erfarenhet av projektledning vid framför allt systemleveranser inom utbildningssektorn. Vi använder oss av en tydlig projektstyrningsmodell som alltid tillämpas vid drivande av projekt hos IST. Projektstyrningsmodellen definierar faserna i projektet och däremellan finns tydliga beslutspunkter. På detta sätt säkerställs hög kvalitet i projektleveransen. 

Drift

  • Uppdatering av applikationerna Extens, Quicklink och Dexter.
  • Etablering av produkterna Extens, Quicklink och Dexter i en ny servermiljö. (nyinstallation eller flytt)
  • Etablering av applikationen Extens.
  • Kopiera produktionsdatabas till testmiljön.
  • Etablering av testmiljö för Extens.
  • Etablering av testmiljö för IST Fösrskola/IST Skolval.
  • Teknikerutbildning för produkterna Extens, Quicklink och Dexter.
  • Unload/Reload av Extens databasen (Sybase). Detta förbättrar fragmenten i databasen.

Integrationer

Med hjälp av systemintegrationer kan data exporteras till och importeras från olika system. IST har idag integrationer framtagna till många av de största och mest kända leverantörerna av system inom en mängd olika områden såsom lärplattformar, ekonomisystem, kontohantering, GIS, schema, personaladministration, bibliotek och skolhälsovård. Vi har lång erfarenhet av integrationer och många kommuner förlitar sig idag på våra lösningar att kommunicera med olika system och förenkla det dagliga arbetet. Saknas en integration till ett system så utvecklas den mot framtagna specifikationer. Kombinationen av den genuina verksamhetsförståelse och tekniska kompetens som våra konsulter besitter bidrar till att gemensamma integrationsprojekt kan bedrivas på ett effektivt sätt och ger ett optimalt slutresultat. Genom en tydlig projektmodell - där vi tar ansvaret för projektledningen och lägger stor kraft på den viktiga förstudiefasen - säkerställer vi att det framtida underhållet minimeras och att integrationerna blir anpassade efter verksamhetens behov. 

Analyser och förstudier

Ert verksamhetssystem för förskola och skola är en central nod med kopplingar till många andra system och intressen. En genomlysning av er drift och era integrationer kan ge fördelar både rent kostnadsmässigt men också mer tid över till att arbeta med kärnverksamhet. Med hjälp av våra konsulters genuina intresse för IT och deras verksamhetsförståelse kan ni få hjälp att analysera er driftssituation och kopplingar till och från andra system. Vi kartlägger de behov ni har och undersöker möjligheten att förenkla rutiner med hjälp av automatisering och utnyttjande av de system ni redan har eller tjänster och produkter som ni rekommenderas ha. Vi har möjlighet att stötta er om ni väljer att använda er av IST:s molntjänst för drift av verksamhetssystemet och vi kan också ge rekommendationer och förslag på lösningar gällande existerande integrationer vid en sådan flytt av systemet från er egen driftsmiljö. Ett flertal kunder har redan dragit nytta av IST:s expertis vid sådana uppdrag och det är med hjälp av den erfarenhet vi dragit vid sådana projekt vi nu kan erbjuda er denna mycket värdefulla kunskap i form av en förstudie i integrations- och driftsfrågor.