Tidligere levert 2023/2024

Her finner du oversikt over tidligere leveranser

Administratorportalen

Bokmerker
Den enkelte bruker kan opprette individuelle bokmerker og plassere øverst i menylisten

Rollehåndtering

Sletting av modulgrupper
Prosessen med å slette modulgrupper er gjort enklere

Daglig dialog

Tellelister
Brukere av daglig dialog har nå fått et enkelt verktøy for å telle barna som skal være tilstede. Listene tas vare på ut dagen

Dokumenthåndtering

Deling av dokument
Dokumenteier kan nå dele et dokument med en eller flere kollegaer. Man kan dele med lese- eller skriverettigheter, samt dele eierskap til dokumentet

Lokaladministrator skole

Fraværsoversikt
Lokaladministratorer med tilgang til timeplandata vil nå se en teller på startsiden som forteller om antall fraværende elever på gjeldende dato

Rollehåndtering

Begrenset tilgang
Løsningen gir mulighet for å definere hvilke nivå og/eller enheter en rolle skal kunne tildeles på

Dokumenthåndtering

Forbedring i dokumentlogg
Ved hjelp av filtrering er det nå langt enklere å finne ønsket informasjon om hvert enkelt dokument i loggen

Administrasjon SFO/barnehage

Forbedret Excel-eksport
Det finnes ikke lenger noen begrensning i antall rader som kan eksporteres fra grensesnittet til Excel

Daglig dialog

Tilpasninger for bruk på mobile enheter
Informasjon om det enkelte barnet ligger nå tilgjengelig i en «lukket boks», men den kan åpnes ved behov. Dermed blir det bedre plass til informasjon på mindre skjermer.

Midlertidig fødselsnummer

Oppdaterte fylkesnummer
Ved generering av midlertidig fødselsnummer må et suffiks (fylkesnummer) velges. Listen over fylkesnummer ble oppdatert 01.01.2024 for å matche de nye nasjonale standardene.

Kontohåndtering

Enklere søk i Rolleoversikt
Ved filtrering på kategori eller enhet vil løsningen dynamisk vise samsvarende resultater etter hvert som man skriver i filtreringsfeltet. 

Daglig dialog

Ekstra tidsblokk
Vi har implementert en ny funksjon som lar brukeren legge til en ekstra tidsblokk også i forbindelse med justering av tid.

Daglig dialog

Bursdagsikon
Når et barn har bursdag, vil man se et kake-ikon på barnekortet på oversiktssiden.

Skoleadministrasjon

Slette avsluttede innskrivninger
Som lokaladministrator er det nå mulig å slette en avsluttet innskriving. 

Funksjonaliteten vil særlig være relevant i de tilfeller hvor innskrivinger er avsluttet med årsak «Ikke møtt», og hvor man i ettertid ser at det riktige vil være å slette hele innskrivingen

Administrasjon

Ny startside
Brukerne møter et helt nytt grensesnitt på løsningens startside. Dette vil gi en bedre brukeropplevelse og økt funksjonalitet for administratorer

Publikumsportalen (barnehage/SFO)

Forbedret søkefunksjonalitet
Brukerne vil oppleve mer flyt i søkprosessen

Daglig dialog

Støtte for profilbilder av barn
Det er nå teknisk støtte for å vise bilder av barn i applikasjonen

Timeplan

Online timeplan – ny versjon
Brukerne møter et nytt grensesnitt med tydeligere farger og bedre utnyttelse av skjermen, samt en del ny funksjonalitet. Eksempelvis kan man nå også her timeplanlegge A/B-uker

Daglig dialog

Søkefelt på oversiktssiden
Brukerne kan raskt finne frem til et enkelt barn med mindre leting og scrolling

Karakterprotokoll for elever

Utskrift for tidligere elever
Denne rapporten kan nå også skrives ut for personer som ikke lengre er elev ved skolen

Saksflyt

Motta e-post om svar på søknader
Brukerne kan velge om de vil motta e-poster når det kommer inn svar på søknader

Daglig Dialog

Forbedringer i siden Oversikt
Barna sorteres nå i fem seksjoner: Sjekket inn – Forventes ankommet – Forventes ikke – Meldt fravær – Sjekket ut. Hver seksjon kan lukkes/åpnes etter behov

Roller og moduler

Forbedringer rundt oversikten over innhold i roller og modulgrupper
Brukere kan enkeltes innhold i roller/grupper, og sammenligne ulike roller med hverandre

Kommunikasjon/chat

Muligheter for å låse chatter
Lærere/ansatte kan nå låse chatter med foresatte ved behov

Kommunikasjon/innlegg

Administrasjonsrolle – skole
Administratorer for skole kan nå tildeles rettigheter til å opprette/lese/redigere innlegg som kan deles med klassene på sin skole

Skolepliktkontroll

Flere endringer
Brukere av skolepliktkontrollen vil enklere kunne se viktig informasjon om aktuelle personer

Daglig dialog

Informasjon om løsningen direkte til brukere
Løsningen gir oss i IST mulighet til å legge ut viktig informasjon om løsningen til brukere direkte i brukergrensesnittet via et eget menypunkt.

Lærerapplikasjonen

Digital eksamen for eksaminatorer og sensorer
Løsningen gir kommunene mulighet til å formidle informasjon om eksamensoppdrag til eksaminatorer og sensorer direkte i lærerapplikasjonen.

Skolepliktkontroll

Bedre sortering av personer som følges opp
Løsningen gir kommunen et mer oversiktlig verktøy for å sortere personer ut fra hvilken status de har. Det er også gjort endringer i logikk som forbedrer ytelsen.

FREG – vask

Filtrering på fødselsdato
Løsningen gir kommunene mulighet til å inkludere kun barn som er født innenfor et satt datointervall, samt deres foresatte, i vasken av FREG-data.

Lærerapplikasjonen

Utvidet grafisk fremstilling av enkeltelevers fravær for kontaktlærere
Kontaktlærere kan nå se en ny grafisk presentasjon av sine elevers fravær – nå for den enkelte elev 

Daglig dialog/kommunikasjon

Avdelingschat
Foresatte til barn i barnehage og SFO kan nå velge å sende direktemelding til avdelingene på enheten i tillegg til de enkelte ansatte

Saksflyt

Nytt brukergrensesnitt
Det nye grensesnittet er enklere, med et mål om å tydeliggjøre hvordan de ulike oppgavene en administrator jobber med skal utføres 

Kommunikasjon/SMS- og eposttjenesten

Melding til ansatte i barnehage og SFO
Brukere med tilgang til å sende SMS og/eller e-post fra løsningen vil nå også kunne sende til ansatte i barnehage og SFO

Daglig Dialog

Direkte feedback til IST:
Brukere av Daglig dialog kan nå gi feedback til IST direkte fra løsningen. Vi håper på den måten å komme enda nærmere sluttbrukerne for å få ris og ros, samt tilbakemeldinger på hva som er viktig for brukerne

Administrasjon – skole:

Nye standardrapporter
Brukere av administrasjonsløsningen har nå tilgang til fire nye standardrapporter:

– Klasseliste med elevbilder for de som benytter seg av ISTs foto-API
– Klasseliste for utskrift av etiketter – elever
– Klasseliste for utskrift av etiketter – foresatte
– Gruppeliste for notater

Saksflyt

Personer som tidligere har ligget uten navn i løsningen
Personer som har logget med ID-porten, og som har ligget i løsningen uten ansettelse, har tidligere ikke hatt navn tilknyttet sin bruker, da ID-porten ikke formidler slik informasjon. Det er nå gjort en jobb for å masse-oppdatere alle brukerkontoer uten navn, som finnes i IST Administrasjon.

Hvis personen ikke finnes i administrasjonsløsningen, vil de fortsatt ligge uten navn i Saksflyt. 

Administrasjon – grunnskole

Mulighet for å skrive ut grunnskolevitnemål for voksne
For elever hvor det er registrert VMM30 kan man nå skrive ut vitnemål som følger UDIRs beskrivelse for disse

Administrasjon – grunnskole

Sperre for T2-karakter, VAL-fag
Muligheten for å registrere T2-karakterer på Valgfag er fjernet for både lærer og administrator. 

Administrasjon – barnehage

Navn på saksbehandler erstattes med tittel
Vi har valgt å endre løsningen slik at når en saksbehandler gjør ulike operasjoner som publiseres for foresatte i foresattportalen, så står det nå «Saksbehandler», og ikke navnet på personen

Saksflyt 

Navn som ikke vises
Det er lagt til ekstra kontroll på om navnet til en bruker er tomt når vedkommende logger inn. Dersom dette er tilfelle, vil det søkes etter navnet i vårt kildesystem, og dersom fødselsnummeret eksisterer i løsningen, vil navnet oppdateres i IST Saksflyt.

Daglig dialog

Forbedring av Holdmodus
Vi har forbedret både bruken av farger og hvilken informasjon som er tilgjengelig for brukerne. For mer informasjon om Hold-modus i Daglig dialog – klikk her: https://ist.guidecloud.se/1923.guide?pageNumber=6

Lærerapplikasjonen

Ny ukesoversikt over fravær for kontaktlærere
Kontaktlærere kan nå se en grafisk presentasjon – med detaljinformasjon – om alle sine elevers fravær uke for uke

Analyse for skole

Nye dimensjoner og beregninger for fraværsanalysen
Det er lagt til dimensjoner for å kunne se om registrert leksjonsfravær er vitnemålsfravær eller ikke, samt om det skal telles med i fagfraværet.

Det er også kommet til nye beregninger:
– Totalt fravær til vitnemål (%)
– Totalt fravær som telles med i fagfravær (TT:MM)

Dokumentflyt

Første versjon er levert
Første versjon av dokumenthåndteringsløsningen Dokumentflyt er nå levert. I versjonen støttes opprettelse og kategorisering av maler og malkategorier, samt opprettelse av individuelle dokument for barn/elever i barnehage og skole.

For å se vårt webinar om Dokumentflyt fra 19. januar – klikk her: https://www.ist.com/no/webinar/

Saksflyt 

Endringer knyttet til stillingskoder
Det er levert en forbedring knyttet til stillingskoder. Dette innebærer at flere av de ansattes stillingskoder enn tidligere nå automatisk sørger for at brukeren blir tildelt rettigheter i IST Saksflyt, i tråd med rettighetene som er satt for aktuell gruppe av en administrator under systeminnstillinger. Ettersom rettigheter nå kan gis på gruppenivå vil det være mindre behov for å tildele individuelle rettigheter.

Les mer om hvilke stillinger som hentes inn og kan tildeles rettigheter på automatikk her: 2023.01.01 Endringsdokumentasjon IST Saksflyt (guidecloud.se)

Daglig dialog

Plasstype og årsak til plassering
Vi har nå gjort det mulig for brukerne å kunne se plasstype og/eller årsak til plassering der hvor barnets oppholdsplan vises.

Kontohåndtering

Tildele rettigheter på enhetsnivå
En enhetsadministrator kan nå gis kontohåndteringstilgang i tilknytning til kun sin enhet, og kan med dette verken se eller endre tilganger i tilknytning til andre enheter/høyere nivåer i organisasjonen. 

Admin – portal

Søk i enhetsvelgeren
Brukere med tilgang til flere enheter og/eller element kan nå søke i listen for raskere å finne ønsket enhet

Admin – skole

Søk i Håndtering av kontaktlærere
Løsningen for å kople kontaktlærere mot klasser og elever er gjort mer fleksibel, både i administrasjon av inneværende skoleår og planlegging av neste

Dokumentflyt

Godkjenningsprosess
Løsningen støtter prosessen hvor dokumentet sendes til en administrator for godkjenning, hvor dokumentet enten godkjennes eller returneres til dokumenteier med kommentar/innspill